Zabudowy do busów - zabudowy VIP i ekonomiczne

Zasady wydawania homologacji całopojazdowych przez producentów busów

Zasady wydawania homologacji całopojazdowych przez producentów busów

Zabudowy do busów - zabudowy VIP i ekonomiczne

Podejmując decyzję o zmianie przeznaczenia pojazdu poprzez modernizację zabudowy, trzeba brać pod uwagę fakt, iż auto takie powinno spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa potwierdzone stosownymi dokumentami. Nie ma mowy o przeróbkach wykonanych we własnym zakresie, choćby z powodu braku gwarancji, iż wszystko odbędzie się zgodnie z przepisami, zarówno pod względem środowiskowym, jak i technicznym. Pamiętajmy, że nawet najmniejsze zaniedbanie może doprowadzić do tragedii na drodze. Z tego względu zabudowa do busów powinna być przeprowadzona przez profesjonalistów posiadających odpowiednią homologację.

Zabudowy busów Kielce z homologacją

Rzetelność dziennikarska skłania nas do przypomnienia o różnicy pomiędzy terminami „homologacja” i „świadectwo homologacji”. Otóż w pierwszym przypadku mamy do czynienia ze skomplikowaną procedurą prowadzącą do ustalenia możliwości dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego. W tym miejscu wypada wyrazić słowa uznania dla firmy Bus-Center za szczególny wysiłek włożony w nabycie stosownych świadectw, bez których nie byłaby możliwa zabudowa Mercedes oraz Iveco. Świadectwo homologacji – świadectwo zgodności WE jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu, wydawanym na zakończenie procedury homologacji.

Homologacja europejska wydawana jest w jednym z państw członkowskich UE zgodnie z Dyrektywą 2007/46/WE i obowiązuje na terenie całej Unii. Innymi słowy pojazd posiadający europejskie świadectwo homologacji można sprzedać i zarejestrować w każdym państwie UE

Homologacja to proces, w wyniku którego nowy typ pojazdu zostaje dopuszczony do ruchu. Władza homologacyjna na podstawie pozytywnych wyników badań uprawnionej jednostki technicznej, wydaje świadectwo homologacji typu pojazdu, uprawniające do jego rejestracji. Świadectwo to jest potwierdzeniem spełnienia wymagań technicznych określonych w odpowiednich aktach prawnych.

Homologacja wydawana jest na typ pojazdu, w ramach którego występuje rodzina pojazdów o określonych wariantach i wersjach, które mogą różnić się od siebie tylko określonymi cechami wymienionymi w Dyrektywie 2007/46/WE.

Do rejestracji pojazdu wymagany jest dokument CoC (świadectwo zgodności WE) potwierdzający uzyskanie europejskiego świadectwa homologacji.

Pojazdy kategorii M to pojazdy silnikowe zaprojektowane i skonstruowane głównie do przewozu osób i ich bagażu. Kategorię M dzielimy na:

 • M1 – pojazdy mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.
 • M2 – pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.
 • M3 – pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 5 ton, mające więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.

Jaka jest różnica pomiędzy pojazdem niekompletnym, kompletnym a skompletowanym?

Pojazd niekompletny to pojazd, który w celu uzyskania założonych cech użytkowych oraz spełniania niezbędnych wymagań powinien przejść co najmniej jeszcze jeden etap kompletacji. Pojazd niekompletny nie podlega rejestracji (np. podwozie samochodu ciężarowego).
Pojazd kompletny to pojazd, który nie wymaga  kompletacji w celu spełnienia wymagań określonych technicznych. W takim pojeździe można dokonać zmian konstrukcyjnych, które podlegają ocenie homologacyjnej (np. montaż dodatkowego rzędu siedzeń w pojeździe o rodzaju nadwozia „van”).
Pojazd skompletowany to pojazd powstały w wyniku wielostopniowej homologacji typu spełniający określone wymagania (np. zabudowa nadwozia skrzyniowego na podwoziu samochodu ciężarowego).

Poniżej przedstawiamy główne etapy procesu homologacji:

 • Uzyskanie pisemnej zgody producenta pojazdu podstawowego na wykorzystanie dokumentacji homologacyjnej poprzedniego etapu oraz na zabudowę pojazdu (jeśli jest to pojazd skompletowany).
 • Przygotowanie opisu technicznego typu pojazdu. Należy uzupełnić dokumentację techniczną, której zapewniamy aktualne wzory w formie elektronicznej.
 • Przeprowadzenie tzw. oceny wstępnej firmy, polegającej na wizycie ekspertów ITS/inna firma  u producenta. Wizyta ta ma na celu sprawdzenie możliwości prowadzenia powtarzalnej produkcji, która jest podstawą homologacji. Ocenie podlega głównie posiadany system jakości oraz możliwości produkcyjne.
 • Dostarczenie pojazdu (reprezentanta typu) do badań homologacyjnych. Alternatywnie istnieje możliwość przeprowadzenia badań u producenta (o ile są ku temu odpowiednie warunki) – kwestia do uzgodnienia.
 • Na podstawie badań wydawane jest europejskie świadectwo homologacji, które jest następnie umieszczane w europejskiej bazie świadectw homologacji ETAES, dostępnej dla władz homologacyjnych we wszystkich państwach UE.

Istnieje kilka ważnych kwestii, na które należy zwrócić uwagę podczas uzupełniania dokumentacji homologacyjnej:

 • Właściwy podział pojazdów na typ/wariant/wersję. Aktualne wymagania odnośnie tego podziału zawarte są w Dyrektywie 2007/46/WE zmienionej Rozporządzeniem UE 678/2011.
 • Należy przestrzegać warunków zabudowy producenta pojazdu podstawowego (oraz poprzedniego etapu). Szczególnie istotna jest maksymalna masa całkowita oraz jej rozkład na osie. W przypadku przekroczenia założonych przez producenta wartości, konieczne mogą być dodatkowe badania, np. układu hamulcowego, kierowniczego czy emisji spalin.
 • Zgodność wymiarów zawartych w opisie technicznym i na rysunkach oraz odwrotnie.
 • Przy dużej liczbie wariantów/wersji szczegółowe dane techniczne dobrze jest zawrzeć w formie tabelarycznej, np. jako załącznik.
 • Należy mieć na uwadze konieczność stosowania homologowanych podzespołów takich jak hamulce, światła, opony, agregaty chłodnicze, pasy, siedzenia, sprzęg, osłony przeciwrozbryzgowe itp.


AUTOBUS – dwie ścieżki dopuszczenia do ruchu:

 1. Poprzez producenta posiadającego homologację całopojazdową na dany typ, model pojazdu, np. przez firmę BUS-CENTER na autobus na bazie pojazdów Iveco 65C, 50C, Mercedes Sprinter – dotyczy tylko nowych pojazdów nie dopuszczonych do ruchu, czyli nie posiadających dowodu rejestracyjnego
 2. Poprzez dopuszczenie przez jednostkę uprawnioną ITS/PIMOT (Dz.U. z 31/12/2019 poz. 2560 rozporządzenie Ministra ):

§ 9g. W autobusie mogą być wprowadzone zmiany konstrukcyjne polegające na zwiększeniu liczby siedzeń, jeżeli są spełnione wymagania techniczne określone w załączniku nr 7a do rozporządzenia i wymagania dotyczące wytrzymałości siedzeń i  ich mocowania, kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, potwierdzone badaniami na zgodność z wymaganiami Regulaminów nr 14 i 80 EKG ONZ, wykonanymi przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Siedzenia powinny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa spełniające wymagania Regulaminu nr 16 EKG ONZ.

§ 9i. W przypadku pojazdów, w których wykonano mocowania siedzeń i pasów bezpieczeństwa w procesie produkcyjnym, badanie wykonane przez jednostkę uprawnioną albo Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, o którym mowa w § 9b, 9d, 9f i 9g, może być zastąpione oświadczeniem producenta pojazdu podstawowego potwierdzającym prawidłowość zamontowania odpowiednich pasów i siedzeń.”;


Zabudowa do busów, zmiany w przepisach dotyczących homologacji

Od 1 września 2020 roku na mocy unijnego rozporządzenia 2018/858 obowiązują zmiany w procedurach homologacji i nadzorze nad rynkiem pojazdów silnikowych. Mają one na celu wyeliminowanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przez pojazdy już wyposażone w świadectwa homologacji.

Rozporządzenie wprowadza możliwość ponownego badania, o ile zostanie stwierdzone, że auto w dalszym ciągu zagraża bezpieczeństwu w odniesieniu do ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. W celu uniknięcia ryzyka powtórzenia procedury warto skorzystać z propozycji przedstawionej na https://bus-center.com.pl/oferta/.

Zmiany dotyczą:

 • pojazdów silnikowych posiadające przynajmniej cztery koła, przeznaczone do przewozu pasażerów, czyli samochody osobowych i autobusy (kat. M);
 • pojazdów silnikowe przystosowane do przewozu towarów, czyli samochody dostawcze i ciężarowe (kat. N);
 • przyczep i naczep (kat. O).

Do poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach ma przyczynić się także nadzór nad rynkiem pojazdów eksploatowanych, wcześniej dopuszczonych do ruchu. Z powyższego jasno wynika, że wybór odpowiedniego partnera biznesowego w kontekście zabudowy do busów pozwoli nam zaoszczędzić mnóstwo czasu, wysiłku i pieniędzy. W tym celu należy sprawdzić, czy firma podejmująca się tego typu modernizacji dysponuje stosownymi zaświadczeniami w odniesieniu do interesujących nas pojazdów. Ponadto sam fakt, iż przedsiębiorstwo dopełniło wszelkich formalności urzędowych, jest sygnałem o rzetelności oraz intencjach zgodnych z etyką biznesu.

Planujesz zabudowę pojazdu? Przytłacza Cię wizja brnięcia przez urzędowe procedury?

Napisz, korzystając z formularza kontaktowego. Przedstaw swoją sprawę, resztą zajmiemy się sami.